Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση, μπορούν να δημοσιεύονται:

Μετά από κρίση μελών της Επιτροπής Κριτών, που απαρτίζεται από Επιστήμονες Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων καθώς και από στελέχη καταξιωμένων Ερευνητικών Οργανισμών, Φορέων και Ιδρυμάτων, με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στα επιστημονικά πεδία του περιοδικού.

Μετά από επιλογή της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού, που επιμελείται τη συγκρότηση και διαδικτυακή έκδοση κάθε φορά του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού και που αποσκοπεί στο σχηματισμό πλήρους τεύχους και στη διασπορά της ύλης του τεύχους σε περισσότερες θεματικές.
Η υποβολή άρθρου στο περιοδικό, δε σημαίνει και δημοσίευσή του. Αν περάσει τρίμηνο χωρίς δημοσίευση του υποβληθέντος άρθρου, ο υποψήφιος αρθρογράφος αποδεσμεύεται και αναζητά άλλο μέσο δημοσίευσης, χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Τα άρθρα υπογράφονται από τους συγγραφείς τους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενό τους. Δεν γίνεται ανεκτή περίπτωση plagiarism.

Συχνότητα έκδοσης: Επιδίωξη η έκδοση 4 τευχών ετήσια. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης ύλης για την έκδοση άρτιου τεύχους, η έκδοση θα καθυστερεί μέχρι τη συγκέντρωσή της. Οι Επιτροπές του περιοδικού δεν φέρουν ευθύνη για καθυστερήσεις. Η εκδοτική προσπάθεια βασίζεται στον εθελοντισμό όσων συμμετέχουν σε αυτές τις Επιτροπές.

Σύστημα κριτών: Προϋπόθεση για δημοσίευση στο περιοδικό είναι η θετική κρίση του άρθρου από την Επιτροπή Κριτών του. Η Επιτροπή Κριτών απαρτίζεται από επιστήμονες ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων καθώς και από στελέχη καταξιωμένων Ερευνητικών Οργανισμών, Φορέων και Ιδρυμάτων, με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στα επιστημονικά πεδία του περιοδικού.

Kριτήρια αξιολόγησης
1. Η πρωτοτυπία του κρινόμενου άρθρου.
2. Η συνάφεια με τη θεματολογία του περιοδικού.
3. Το ενδιαφέρον περιεχόμενο από εκπαιδευτική άποψη και το εφαρμόσιμο από ερευνητική άποψη.
4. Η ολοκληρωμένη, κατανοητή και σωστή δόμηση και η συνοχή του άρθρου και η εκφραστική σαφήνειά του.
5. Η ευκρινής ανάδειξη του προβλήματος/θέματος.
6. Η ανάπτυξη και στήριξη του θέματος μέσα από ένα θεωρητικό πλαίσιο (όπου είναι απαραίτητο).
7. Η μεθοδολογία, η τεκμηρίωση, η έρευνα, η επιχειρηματολογία. Η αναφορά αποτελεσμάτων και η διατύπωση συμπερασμάτων, τα οποία συνεισφέρουν στη θεωρία, έρευνα ή πρακτική της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
8. Η ικανοποιητική και εύστοχη αξιοποίηση της βιβλιογραφίας. Γίνεται επιστάμενος έλεγχος των βιβλιογραφικών παραπομπών, αν αντιστοιχούν-αν υπάρχουν στο κείμενο.
9. Η συμμόρφωση με το ορισμένο πρότυπο μορφοποίησης κειμένου
10. Περίπτωση λογοκλοπής. Είναι λόγος απόρριψης εργασίας.
Θεματικές περιοχές επιζητούμενης αρθρογραφίας:
Το περιοδικό επιζητεί να δημοσιεύει άρθρα που αναφέρονται σε όλα τα πεδία της ερευνητικής -
επιστημονικής δραστηριότητας, των προτάσεων και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (σύντομα Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, μεταπανεπιστημιακή). Μπορούν να δημοσιευτούν άρθρα και σε άλλες θεματικές αρθρογραφίας, που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες περιοχές εφόσον εκτιμηθεί ότι αυτό θα ωφελήσει το περιοδικό.
klik εδώ για να ανοίξει η σελίδα της θεματολογίας
Scroll to Top